• Elena

  3vk, 1190g

 • Elviira

  3vk, 1448g

 • Elmo, 1220g

 • Eka-vekara

  3vk, 1480g

 • Eevi

  3vk, 1370g

 • Esteri

  3vk, 1260g

 • Eka-Vekara

  2vk 1105g

 • Eevi

  2vk 995g

 • Esteri

  2vk 928g

 • Elena

  2vk 869g

 • Elviira

  2vk 1053g

 • Elmo

  2vk 927g

Pupurannan Faidra & Wiikars Elvis

13.6.2017

2u

4n

 • Eka-Vekara

  Syntymäpaino
  340g

 • Eevi

  Syntymäpaino
  335g

 • Esteri

  Syntymäpaino
  285

 • Elena

  Syntymäpaino
  285g

 • Elviira

  Syntymäpaino
  348g

 • Elmo

  Syntymäpaino
  310g

 • EKA

  6vrk 594g

 • EEVI

  6vrk 556g

 • ESTERI

  6vrk 509g

 • ELENA

  6vrk 500g

 • ELVIIRA

  6vrk 604g

 • ELMO

  6vrk 559g